ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 632 118 750 500 91 591 315 66 381 160 32 192 2 2 100 15 115 1,709 322 2,031
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 95 20 115 86 7 93 55 6 61 15 7 22 2 2 253 40 293
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 33 10 43 39 4 43 25 2 27 7 3 10 1 1 105 19 124
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 8 34 18 1 19 1 3 4 2 4 6 1 1 48 16 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 36 2 38 29 2 31 29 1 30 6 6 100 5 105
วิศวกรรมเครื่องกล 121 4 125 119 1 120 65 1 66 21 21 12 1 13 338 7 345
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 30 30 33 33 4 4 67 67
ปวส.ช่างยนต์ 36 1 37 23 23 2 2 61 1 62
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 55 3 58 63 1 64 65 1 66 21 21 6 1 7 210 6 216
วิศวกรรมไฟฟ้า 224 55 279 155 35 190 112 27 139 43 7 50 16 3 19 550 127 677
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 9 5 14 12 5 17 21 10 31
ปวส.ไฟฟ้า 44 16 60 27 6 33 71 22 93
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 21 4 25 19 5 24 1 1 41 9 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 75 15 90 58 8 66 62 11 73 23 6 29 6 6 224 40 264
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 39 9 48 39 11 50 23 6 29 12 1 13 7 2 9 120 29 149
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 36 6 42 27 10 37 8 8 2 1 3 73 17 90
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 98 31 129 58 23 81 39 14 53 44 13 57 57 11 68 296 92 388
ปวส.ช่างก่อสร้าง 54 12 66 15 10 25 7 1 8 76 23 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 44 19 63 43 13 56 39 14 53 44 13 57 50 10 60 220 69 289
วิศวกรรมอุตสาหการ 94 8 102 82 25 107 44 18 62 37 5 42 15 15 272 56 328
ปวส.ช่างโลหะ 17 1 18 20 2 22 5 5 42 3 45
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 31 24 2 26 1 1 56 2 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 46 7 53 38 21 59 44 18 62 37 5 42 9 9 174 51 225
รวมทั้งหมด 632 118 750 500 91 591 315 66 381 160 32 192 2 2 100 15 115 1,709 322 2,031