ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 7 13 8 4 12 17 12 29 10 8 18 1 2 3 42 33 75
การออกแบบ 6 7 13 8 4 12 17 12 29 10 8 18 1 2 3 42 33 75
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 6 7 13 8 4 12 17 12 29 10 8 18 1 2 3 42 33 75
รวมทั้งหมด 6 7 13 8 4 12 17 12 29 10 8 18 1 2 3 42 33 75