ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 25 95 120 23 76 99 13 14 27 6 36 42 2 10 12 69 231 300
บริหารธุรกิจ 22 92 114 20 72 92 11 10 21 4 23 27 2 9 11 59 206 265
ปวส.การจัดการ 2 16 18 8 8 1 6 7 3 30 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 4 7 2 2 1 2 3 4 8 12
บธ.บ.การจัดการ 12 31 43 11 9 20 4 23 27 1 1 27 64 91
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 10 39 49 8 31 39 1 1 18 71 89
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 7 33 40 7 33 40
ศิลปศาสตร์ 3 3 6 3 4 7 2 4 6 2 13 15 1 1 10 25 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 3 6 3 4 7 2 4 6 2 13 15 1 1 10 25 35
รวมทั้งหมด 25 95 120 23 76 99 13 14 27 6 36 42 2 10 12 69 231 300