ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 73 58 131 131 63 194 54 45 99 88 52 140 20 11 31 366 229 595
พืชศาสตร์ 6 1 7 29 25 54 9 17 26 15 17 32 5 2 7 64 62 126
ปวส.พืชศาสตร์ 6 1 7 10 9 19 3 3 19 10 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 19 16 35 9 17 26 15 17 32 2 2 4 45 52 97
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 32 38 70 32 38 70
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 32 38 70 32 38 70
วิทยาศาสตร์ 4 3 7 9 2 11 10 2 12 9 5 14 32 12 44
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 3 7 9 2 11 10 2 12 9 5 14 32 12 44
สัตวศาสตร์และประมง 10 8 18 41 26 67 19 22 41 41 18 59 4 2 6 115 76 191
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 7 14 8 2 10 15 9 24
ปวส.ประมง 3 1 4 3 3 4 4 10 1 11
วท.บ.สัตวศาสตร์ 26 19 45 15 22 37 22 13 35 2 2 63 56 119
วท.บ.ประมง 4 5 9 4 4 19 5 24 27 10 37
อุตสาหกรรมเกษตร 21 8 29 52 10 62 16 4 20 23 12 35 11 7 18 123 41 164
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 9 9 21 1 22 3 3 33 1 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 2 3 1 1 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 8 9 3 7 10 4 4 8 3 12 15 2 6 8 13 37 50
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 11 11 27 27 12 12 20 20 5 5 75 75
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 73 58 131 131 63 194 54 45 99 88 52 140 20 11 31 366 229 595