ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 100 14 114 40 4 44 68 6 74 6 6 3 3 217 24 241
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 77 12 89 14 4 18 68 6 74 6 6 165 22 187
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 22 5 27 6 4 10 22 4 26 4 4 54 13 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 25 6 31 2 2 20 2 22 47 8 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 30 1 31 6 6 26 26 2 2 64 1 65
วิศวกรรมเครื่องกล 23 2 25 26 26 3 3 52 2 54
ปวส.ช่างยนต์ 23 2 25 26 26 3 3 52 2 54
รวมทั้งหมด 100 14 114 40 4 44 68 6 74 6 6 3 3 217 24 241