ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 182 157 339 162 146 308 188 179 367 180 193 373 67 34 101 67 41 108 846 750 1,596
การออกแบบ 45 56 101 51 51 102 63 82 145 65 74 139 16 17 33 240 280 520
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 18 19 37 17 16 33 25 27 52 36 27 63 9 7 16 105 96 201
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 6 23 29 6 16 22 16 32 48 11 29 40 1 2 3 40 102 142
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 19 12 31 26 17 43 22 23 45 18 18 36 6 8 14 91 78 169
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 2 2 4 2 2 4 4 4 8
เทคโนโลยีศิลป์ 25 29 54 33 22 55 25 29 54 28 40 68 14 9 23 125 129 254
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 16 21 37 22 18 40 18 20 38 12 32 44 12 7 19 80 98 178
ทล.บ.เซรามิก 9 8 17 11 4 15 7 9 16 16 8 24 2 2 4 45 31 76
ศิลปกรรม 61 17 78 41 29 70 54 23 77 45 29 74 17 7 24 218 105 323
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 61 17 78 41 29 70 54 23 77 45 29 74 17 7 24 218 105 323
สถาปัตยกรรม 51 55 106 37 44 81 46 45 91 42 50 92 67 34 101 20 8 28 263 236 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 6 2 8 6 2 8
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 12 23 35 12 22 34 12 17 29 11 21 32 21 16 37 7 6 13 75 105 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 39 32 71 25 22 47 34 28 62 31 29 60 46 18 64 7 7 182 129 311
รวมทั้งหมด 182 157 339 162 146 308 188 179 367 180 193 373 67 34 101 67 41 108 846 750 1,596