ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 67 56 123 89 53 142 9 14 23 1 9 10 4 4 166 136 302
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 63 50 113 86 51 137 1 1 150 101 251
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 47 11 58 72 10 82 1 1 120 21 141
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 3 24 27 5 23 28 8 47 55
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13 15 28 9 18 27 22 33 55
สหวิทยาการ 4 6 10 3 2 5 8 14 22 1 9 10 4 4 16 35 51
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 3 2 5 8 14 22 1 9 10 3 3 12 28 40
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 4 6 10 4 6 10
รวมทั้งหมด 67 56 123 89 53 142 9 14 23 1 9 10 4 4 166 136 302