ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 54 322 376 67 392 459 38 147 185 44 137 181 9 15 24 212 1,013 1,225
บริหารธุรกิจ 47 201 248 56 246 302 28 67 95 32 63 95 8 9 17 171 586 757
ปวส.การจัดการ 4 21 25 9 22 31 3 3 13 46 59
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 16 22 3 6 9 3 1 4 12 23 35
ปวส.การตลาด 3 13 16 3 21 24 1 1 7 34 41
บธ.บ.การจัดการ 13 116 129 12 44 56 7 42 49 3 3 32 205 237
บธ.บ.การตลาด 10 49 59 4 15 19 9 13 22 2 2 23 79 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 18 27 45 18 32 50 12 8 20 16 8 24 4 4 68 75 143
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 16 124 140 16 124 140
บัญชี 4 110 114 9 124 133 6 49 55 5 31 36 1 5 6 25 319 344
ปวส.การบัญชี 3 16 19 3 16 19
บช.บ.การบัญชี 4 110 114 6 108 114 6 49 55 5 31 36 1 5 6 22 303 325
ศิลปศาสตร์ 3 11 14 2 22 24 4 31 35 7 43 50 1 1 16 108 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 5 8 17 17 2 19 21 5 26 31 10 67 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 2 5 7 2 12 14 2 17 19 1 1 6 41 47
รวมทั้งหมด 54 322 376 67 392 459 38 147 185 44 137 181 9 15 24 212 1,013 1,225