ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 71 76 147 39 58 97 28 45 73 46 46 92 25 2 27 209 227 436
พืชศาสตร์ 2 4 6 19 10 29 8 14 22 16 5 21 17 1 18 62 34 96
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 1 1 4 4
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 2 8 2 3 5 8 8 6 1 7 22 6 28
วท.บ.พืชศาสตร์ 9 8 17 6 11 17 8 5 13 9 9 32 24 56
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 4 6 1 1 1 1 4 4 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 56 48 104 56 48 104
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 8 12 20 8 12 20
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 48 36 84 48 36 84
สัตวศาสตร์และประมง 17 13 30 17 21 38 30 31 61 5 5 69 65 134
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1
ปวส.ประมง 2 1 3 1 1 3 1 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 4 10 14 12 15 27 19 29 48 1 1 36 54 90
วท.บ.ประมง 10 2 12 5 6 11 11 2 13 3 3 29 10 39
อุตสาหกรรมเกษตร 13 24 37 3 35 38 3 10 13 10 10 3 1 4 22 80 102
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6 21 27 14 14 3 10 13 10 10 9 55 64
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 18 19 1 1 2 18 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 7 3 10 2 2 2 2 11 3 14
รวมทั้งหมด 71 76 147 39 58 97 28 45 73 46 46 92 25 2 27 209 227 436