ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 93 16 109 27 2 29 44 44 164 18 182
วิศวกรรมเครื่องกล 10 9 19 7 7 37 37 54 9 63
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 7 7 10 10 25 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 1 1 1 1
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 26 26 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 2 9 11 2 9 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 62 2 64 15 15 77 2 79
ปวส.ไฟฟ้า 14 1 15 15 15 29 1 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 48 1 49 48 1 49
วิศวกรรมอุตสาหการ 21 5 26 5 2 7 7 7 33 7 40
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 11 2 13 5 2 7 1 1 17 4 21
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 3 13 10 3 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 93 16 109 27 2 29 44 44 164 18 182