ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 623 137 760 616 116 732 325 61 386 287 63 350 15 7 22 233 37 270 2,099 421 2,520
วิศวกรรมเครื่องกล 155 7 162 155 5 160 92 3 95 94 2 96 6 6 52 1 53 554 18 572
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 39 39 29 29 15 15 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 36 1 37 36 1 37 15 15 87 2 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 6 54 54 3 57 63 1 64 65 1 66 22 1 23 252 12 264
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 36 1 37 29 2 31 29 1 30 6 6 132 4 136
วิศวกรรมไฟฟ้า 252 60 312 253 65 318 135 23 158 111 26 137 7 3 10 52 6 58 810 183 993
ปวส.ไฟฟ้า 30 4 34 44 16 60 8 8 82 20 102
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 10 4 14 9 5 14 9 3 12 28 12 40
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 18 10 28 21 4 25 7 7 46 14 60
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 50 18 68 37 9 46 38 11 49 23 6 29 13 2 15 161 46 207
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 81 11 92 74 15 89 58 8 66 46 10 56 10 1 11 269 45 314
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 17 8 25 4 4 21 8 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 35 3 38 35 6 41 70 9 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 10 38 33 10 43 39 4 43 25 2 27 7 3 10 1 1 133 29 162
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 92 45 137 89 30 119 43 13 56 38 14 52 100 27 127 362 129 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 43 18 61 45 12 57 18 8 26 106 38 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 49 27 76 44 18 62 43 13 56 38 14 52 82 19 101 256 91 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 124 25 149 119 16 135 55 22 77 44 21 65 2 4 6 29 3 32 373 91 464
ปวส.ช่างกลโรงงาน 28 5 33 31 31 3 1 4 62 6 68
ปวส.ช่างโลหะ 34 34 17 1 18 14 2 16 65 3 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 50 18 68 46 7 53 38 21 59 43 18 61 11 11 188 64 252
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 2 14 25 8 33 17 1 18 1 3 4 2 4 6 1 1 58 18 76
รวมทั้งหมด 623 137 760 616 116 732 325 61 386 287 63 350 15 7 22 233 37 270 2,099 421 2,520