ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 30 57 87 39 131 170 11 20 31 13 14 27 1 7 8 94 229 323
บริหารธุรกิจ 24 52 76 36 128 164 8 16 24 11 10 21 1 6 7 80 212 292
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 5 10 3 4 7 1 2 3 9 11 20
ปวส.การจัดการ 1 11 12 2 16 18 3 3 3 30 33
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 9 23 32 7 33 40 16 56 72
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9 13 22 24 75 99 33 88 121
บธ.บ.การจัดการ 8 16 24 11 9 20 1 1 19 26 45
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
ศิลปศาสตร์ 6 5 11 3 3 6 3 4 7 2 4 6 1 1 14 17 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 5 11 3 3 6 3 4 7 2 4 6 1 1 14 17 31
รวมทั้งหมด 30 57 87 39 131 170 11 20 31 13 14 27 1 7 8 94 229 323