ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 352 788 1,140 323 670 993 254 571 825 279 547 826 196 350 546 1,404 2,926 4,330
บริหารธุรกิจ 289 503 792 270 450 720 207 331 538 223 271 494 168 180 348 1,157 1,735 2,892
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 15 22 37 18 27 45 17 38 55 10 26 36 13 21 34 73 134 207
บธ.บ.การจัดการ 29 96 125 34 58 92 18 33 51 81 187 268
บธ.บ.การตลาด 65 106 171 70 107 177 15 13 28 150 226 376
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 17 59 76 16 43 59 20 53 73 53 155 208
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 79 32 111 93 37 130 100 42 142 272 111 383
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 157 408 565 145 347 492 302 755 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 116 70 186 105 70 175 221 140 361
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1 3 4 2 6 8 2 18 20 5 27 32
บัญชี 22 167 189 23 134 157 24 153 177 24 149 173 21 156 177 114 759 873
บช.บ.การบัญชี 22 167 189 23 134 157 24 153 177 24 149 173 21 156 177 114 759 873
ศิลปศาสตร์ 41 118 159 30 86 116 23 87 110 32 127 159 7 14 21 133 432 565
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 56 60 19 88 107 5 10 15 28 154 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 12 44 56 14 36 50 19 31 50 13 39 52 2 4 6 60 154 214
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 29 74 103 16 50 66 45 124 169
รวมทั้งหมด 352 788 1,140 323 670 993 254 571 825 279 547 826 196 350 546 1,404 2,926 4,330