ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 799 127 926 762 149 911 527 99 626 445 84 529 47 24 71 627 103 730 3,207 586 3,793
วิศวกรรมเครื่องกล 150 14 164 127 13 140 122 15 137 88 19 107 190 17 207 677 78 755
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 27 27 10 10 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 25 8 33 19 4 23 14 5 19 7 9 16 28 3 31 93 29 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 51 3 54 17 6 23 12 8 20 14 9 23 14 12 26 108 38 146
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 58 3 61 61 2 63 96 2 98 67 1 68 125 1 126 407 9 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 1 4 7 1 8 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 353 43 396 290 54 344 194 20 214 150 11 161 20 13 33 241 30 271 1,248 171 1,419
ปวส.ไฟฟ้า 32 2 34 32 1 33 1 1 65 3 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 19 2 21 23 7 30 8 8 50 9 59
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 9 1 10 9 1 10
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 58 3 61 50 8 58 77 3 80 52 5 57 93 16 109 330 35 365
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 160 20 180 112 21 133 92 5 97 40 5 45 35 3 38 439 54 493
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 49 1 50 30 2 32 79 3 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 45 6 51 27 6 33 72 12 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 34 7 41 43 11 54 77 18 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 25 12 37 9 9 20 13 33 51 8 59 105 33 138
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 3 8 3 3 14 14 22 3 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 91 43 134 99 37 136 83 29 112 91 37 128 22 11 33 54 10 64 440 167 607
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 17 14 31 16 14 30 17 8 25 16 8 24 22 11 33 6 2 8 94 57 151
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 17 19 36 12 16 28 10 14 24 14 18 32 3 1 4 56 68 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 57 10 67 71 7 78 56 7 63 61 11 72 45 7 52 290 42 332
วิศวกรรมอุตสาหการ 205 27 232 246 45 291 128 35 163 116 17 133 5 5 142 46 188 842 170 1,012
ปวส.ช่างกลโรงงาน 21 21 15 15 6 6 42 42
ปวส.ช่างโลหะ 12 12 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 38 8 46 38 8 46
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 52 4 56 48 8 56 53 10 63 45 4 49 52 11 63 250 37 287
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 104 18 122 114 23 137 61 15 76 47 9 56 71 35 106 397 100 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 28 5 33 31 6 37 14 10 24 24 4 28 5 5 1 1 103 25 128
รวมทั้งหมด 799 127 926 762 149 911 527 99 626 445 84 529 47 24 71 627 103 730 3,207 586 3,793