ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 799 127 926 762 149 911 527 99 626 445 84 529 47 24 71 627 103 730 3,207 586 3,793
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 79 26 105 90 31 121 56 30 86 49 12 61 47 24 71 58 10 68 379 133 512
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 17 14 31 16 14 30 17 8 25 16 8 24 22 11 33 6 2 8 94 57 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 25 12 37 9 9 20 13 33 51 8 59 105 33 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 34 7 41 43 11 54 77 18 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 28 5 33 31 6 37 14 10 24 24 4 28 5 5 1 1 103 25 128
วิศวกรรมเครื่องกล 150 14 164 127 13 140 122 15 137 88 19 107 190 17 207 677 78 755
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 27 27 10 10 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 25 8 33 19 4 23 14 5 19 7 9 16 28 3 31 93 29 122
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 58 3 61 61 2 63 96 2 98 67 1 68 125 1 126 407 9 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 51 3 54 17 6 23 12 8 20 14 9 23 14 12 26 108 38 146
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 1 4 7 1 8 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 319 36 355 247 43 290 169 8 177 141 11 152 190 22 212 1,066 120 1,186
ปวส.ไฟฟ้า 32 2 34 32 1 33 1 1 65 3 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 19 2 21 23 7 30 8 8 50 9 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 160 20 180 112 21 133 92 5 97 40 5 45 35 3 38 439 54 493
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 58 3 61 50 8 58 77 3 80 52 5 57 93 16 109 330 35 365
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 9 1 10 9 1 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 49 1 50 30 2 32 79 3 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 45 6 51 27 6 33 72 12 84
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 3 8 3 3 14 14 22 3 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 74 29 103 83 23 106 66 21 87 75 29 104 48 8 56 346 110 456
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 17 19 36 12 16 28 10 14 24 14 18 32 3 1 4 56 68 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 57 10 67 71 7 78 56 7 63 61 11 72 45 7 52 290 42 332
วิศวกรรมอุตสาหการ 177 22 199 215 39 254 114 25 139 92 13 105 141 46 187 739 145 884
ปวส.ช่างโลหะ 12 12 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 38 8 46 38 8 46
ปวส.ช่างกลโรงงาน 21 21 15 15 6 6 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 104 18 122 114 23 137 61 15 76 47 9 56 71 35 106 397 100 497
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 52 4 56 48 8 56 53 10 63 45 4 49 52 11 63 250 37 287
รวมทั้งหมด 799 127 926 762 149 911 527 99 626 445 84 529 47 24 71 627 103 730 3,207 586 3,793