ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 213 30 243 236 19 255 156 18 174 185 23 208 139 25 164 929 115 1,044
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13 2 15 17 3 20 30 5 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 13 2 15 9 3 12 22 5 27
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
วิศวกรรมไฟฟ้า 114 10 124 161 14 175 64 2 66 95 6 101 27 4 31 461 36 497
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 56 6 62 85 5 90 61 2 63 76 4 80 12 12 290 17 307
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 2 22 24 6 30 3 3 7 1 8 15 4 19 69 13 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 38 2 40 52 3 55 12 1 13 102 6 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 51 11 62 35 2 37 46 9 55 39 9 48 69 9 78 240 40 280
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 51 11 62 35 2 37 46 9 55 39 9 48 69 9 78 240 40 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 48 9 57 40 3 43 46 7 53 38 6 44 26 9 35 198 34 232
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 9 5 14 6 2 8 11 9 20 26 16 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 48 9 57 40 3 43 37 2 39 32 4 36 15 15 172 18 190
รวมทั้งหมด 213 30 243 236 19 255 156 18 174 185 23 208 139 25 164 929 115 1,044