ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 13 16 29 14 29 43 11 23 34 18 20 38 6 1 7 62 89 151
วิทยาศาสตร์ 7 4 11 12 9 21 4 9 13 14 2 16 4 4 41 24 65
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 4 11 12 9 21 4 9 13 14 2 16 4 4 41 24 65
อุตสาหกรรมเกษตร 6 12 18 2 20 22 7 14 21 4 18 22 2 1 3 21 65 86
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 6 12 18 2 20 22 8 32 40
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 7 14 21 4 18 22 2 1 3 13 33 46
รวมทั้งหมด 13 16 29 14 29 43 11 23 34 18 20 38 6 1 7 62 89 151