ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 623 137 760 616 116 732 325 61 386 287 63 350 15 7 22 233 37 270 2,099 421 2,520
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 72 12 84 94 19 113 85 7 92 55 6 61 15 7 22 2 2 323 51 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 36 1 37 29 2 31 29 1 30 6 6 132 4 136
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 10 38 33 10 43 39 4 43 25 2 27 7 3 10 1 1 133 29 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 2 14 25 8 33 17 1 18 1 3 4 2 4 6 1 1 58 18 76
วิศวกรรมเครื่องกล 123 7 130 119 4 123 63 1 64 65 1 66 52 1 53 422 14 436
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 39 39 29 29 15 15 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 36 1 37 36 1 37 15 15 87 2 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 6 54 54 3 57 63 1 64 65 1 66 22 1 23 252 12 264
วิศวกรรมไฟฟ้า 224 50 274 220 55 275 96 19 115 86 24 110 51 6 57 677 154 831
ปวส.ไฟฟ้า 30 4 34 44 16 60 8 8 82 20 102
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 10 4 14 9 5 14 9 3 12 28 12 40
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 18 10 28 21 4 25 7 7 46 14 60
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 81 11 92 74 15 89 58 8 66 46 10 56 10 1 11 269 45 314
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 50 18 68 37 9 46 38 11 49 23 6 29 13 2 15 161 46 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 17 8 25 4 4 21 8 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 35 3 38 35 6 41 70 9 79
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 92 45 137 89 30 119 43 13 56 38 14 52 100 27 127 362 129 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 43 18 61 45 12 57 18 8 26 106 38 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 49 27 76 44 18 62 43 13 56 38 14 52 82 19 101 256 91 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 112 23 135 94 8 102 38 21 59 43 18 61 28 3 31 315 73 388
ปวส.ช่างกลโรงงาน 28 5 33 31 31 3 1 4 62 6 68
ปวส.ช่างโลหะ 34 34 17 1 18 14 2 16 65 3 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 50 18 68 46 7 53 38 21 59 43 18 61 11 11 188 64 252
รวมทั้งหมด 623 137 760 616 116 732 325 61 386 287 63 350 15 7 22 233 37 270 2,099 421 2,520