ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 170 84 254 72 59 131 73 30 103 50 43 93 47 20 67 412 236 648
พืชศาสตร์ 13 7 20 6 1 7 13 11 24 8 16 24 18 6 24 58 41 99
ปวส.พืชศาสตร์ 13 7 20 6 1 7 9 2 11 28 10 38
วท.บ.พืชศาสตร์ 13 11 24 8 16 24 9 4 13 30 31 61
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 76 50 126 32 38 70 108 88 196
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 74 50 124 32 38 70 106 88 194
วิทยาศาสตร์ 9 4 13 4 3 7 9 2 11 10 2 12 32 11 43
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 4 13 4 3 7 9 2 11 10 2 12 32 11 43
สัตวศาสตร์และประมง 24 9 33 9 9 18 21 11 32 19 21 40 12 1 13 85 51 136
ปวส.สัตวศาสตร์ 15 4 19 7 8 15 2 2 24 12 36
ปวส.ประมง 9 5 14 2 1 3 5 5 16 6 22
วท.บ.สัตวศาสตร์ 17 10 27 15 21 36 1 1 2 33 32 65
วท.บ.ประมง 4 1 5 4 4 4 4 12 1 13
อุตสาหกรรมเกษตร 48 14 62 21 8 29 30 6 36 13 4 17 17 13 30 129 45 174
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 24 24 9 9 4 4 37 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 3 4 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6 12 18 1 8 9 3 6 9 4 4 8 3 10 13 17 40 57
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 18 2 20 11 11 27 27 9 9 8 8 73 2 75
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 170 84 254 72 59 131 73 30 103 50 43 93 47 20 67 412 236 648