ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 356 784 1,140 323 670 993 254 571 825 279 546 825 195 349 544 1,407 2,920 4,327
บริหารธุรกิจ 293 499 792 270 450 720 207 331 538 223 271 494 167 179 346 1,160 1,730 2,890
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 16 21 37 18 27 45 17 38 55 10 26 36 13 21 34 74 133 207
บธ.บ.การจัดการ 29 96 125 34 58 92 18 33 51 81 187 268
บธ.บ.การตลาด 65 106 171 70 107 177 15 13 28 150 226 376
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 17 59 76 16 43 59 20 52 72 53 154 207
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 79 32 111 93 37 130 99 42 141 271 111 382
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 159 406 565 145 347 492 304 753 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 116 70 186 105 70 175 221 140 361
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 2 2 4 2 6 8 2 18 20 6 26 32
บัญชี 22 167 189 23 134 157 24 153 177 24 149 173 21 156 177 114 759 873
บช.บ.การบัญชี 22 167 189 23 134 157 24 153 177 24 149 173 21 156 177 114 759 873
ศิลปศาสตร์ 41 118 159 30 86 116 23 87 110 32 126 158 7 14 21 133 431 564
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 56 60 19 88 107 5 10 15 28 154 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 12 44 56 14 36 50 19 31 50 13 38 51 2 4 6 60 153 213
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 29 74 103 16 50 66 45 124 169
รวมทั้งหมด 356 784 1,140 323 670 993 254 571 825 279 546 825 195 349 544 1,407 2,920 4,327