ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 123 11 134 92 15 107 27 1 28 242 27 269
วิศวกรรมเครื่องกล 17 5 22 10 8 18 10 10 37 13 50
ปวส.ช่างยนต์ 4 4 8 8 10 10 22 22
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 13 5 18 2 8 10 15 13 28
วิศวกรรมไฟฟ้า 75 4 79 61 2 63 9 9 145 6 151
ปวส.ไฟฟ้า 14 1 15 9 9 23 1 24
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 75 4 79 47 1 48 122 5 127
วิศวกรรมอุตสาหการ 31 2 33 21 5 26 8 1 9 60 8 68
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 11 2 13 5 1 6 16 3 19
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 31 2 33 10 3 13 41 5 46
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 3 3 3 3
รวมทั้งหมด 123 11 134 92 15 107 27 1 28 242 27 269