ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 51 122 173 25 118 143 21 59 80 31 70 101 7 6 13 135 375 510
บริหารธุรกิจ 39 62 101 14 42 56 16 41 57 22 46 68 6 1 7 97 192 289
บธ.บ.การจัดการ 8 15 23 6 16 22 3 1 4 17 32 49
บธ.บ.การตลาด 6 26 32 10 24 34 16 50 66
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 22 6 28 2 2 6 6 12 3 3 33 12 45
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 17 56 73 14 42 56 31 98 129
บัญชี 12 60 72 11 76 87 5 18 23 9 24 33 1 5 6 38 183 221
บช.บ.การบัญชี 12 60 72 11 76 87 5 18 23 9 24 33 1 5 6 38 183 221
รวมทั้งหมด 51 122 173 25 118 143 21 59 80 31 70 101 7 6 13 135 375 510