ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 28 214 242 21 268 289 44 213 257 36 149 185 9 22 31 138 866 1,004
บริหารธุรกิจ 10 87 97 9 109 118 31 64 95 23 62 85 9 7 16 82 329 411
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 6 27 33 1 19 20 4 4 7 50 57
บธ.บ.การตลาด 11 24 35 4 21 25 15 45 60
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 13 27 18 22 40 8 3 11 40 38 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 10 87 97 9 109 118 19 196 215
บัญชี 7 106 113 3 122 125 3 102 105 6 45 51 10 10 19 385 404
บช.บ.การบัญชี 7 106 113 3 122 125 3 102 105 6 45 51 10 10 19 385 404
ศิลปศาสตร์ 11 21 32 9 37 46 10 47 57 7 42 49 5 5 37 152 189
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 20 21 3 19 22 4 4 4 43 47
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 15 25 5 28 33 9 27 36 4 23 27 1 1 28 94 122
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 1 6 7 4 9 13 5 15 20
รวมทั้งหมด 28 214 242 21 268 289 44 213 257 36 149 185 9 22 31 138 866 1,004