ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9 3 12 4 7 11 8 4 12 17 12 29 9 4 13 47 30 77
การออกแบบ 9 3 12 4 7 11 8 4 12 17 12 29 9 4 13 47 30 77
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 9 3 12 4 7 11 8 4 12 17 12 29 9 4 13 47 30 77
รวมทั้งหมด 9 3 12 4 7 11 8 4 12 17 12 29 9 4 13 47 30 77