ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 32 100 132 16 108 124 29 108 137 34 119 153 5 17 22 116 452 568
บริหารธุรกิจ 21 37 58 9 57 66 21 37 58 22 61 83 4 6 10 77 198 275
บธ.บ.การจัดการ 6 24 30 7 44 51 1 4 5 14 72 86
บธ.บ.การตลาด 4 10 14 6 11 17 1 1 10 22 32
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 11 3 14 9 6 15 3 1 4 23 10 33
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 21 37 58 9 57 66 30 94 124
บัญชี 3 58 61 4 46 50 6 61 67 10 45 55 9 9 23 219 242
บช.บ.การบัญชี 3 58 61 4 46 50 6 61 67 10 45 55 9 9 23 219 242
ศิลปศาสตร์ 8 5 13 3 5 8 2 10 12 2 13 15 1 2 3 16 35 51
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 8 5 13 3 5 8 2 10 12 2 13 15 1 2 3 16 35 51
รวมทั้งหมด 32 100 132 16 108 124 29 108 137 34 119 153 5 17 22 116 452 568