ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 63 17 80 25 2 27 39 1 40 127 20 147
วิศวกรรมเครื่องกล 26 10 36 12 2 14 30 30 68 12 80
ปวส.ช่างยนต์ 6 6 10 10 22 22 38 38
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 8 8 8 8
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 20 10 30 2 2 4 22 12 34
วิศวกรรมไฟฟ้า 37 7 44 13 13 9 1 10 59 8 67
ปวส.ไฟฟ้า 9 9 3 3 8 1 9 20 1 21
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 7 35 10 10 38 7 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 63 17 80 25 2 27 39 1 40 127 20 147