ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 179 150 329 182 156 338 160 145 305 189 179 368 42 50 92 111 47 158 863 727 1,590
การออกแบบ 57 56 113 45 56 101 49 50 99 64 82 146 32 7 39 247 251 498
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 19 19 38 18 19 37 17 16 33 26 27 53 23 3 26 103 84 187
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 14 20 34 6 23 29 6 16 22 16 32 48 42 91 133
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 24 15 39 19 12 31 26 18 44 22 23 45 7 2 9 98 70 168
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 2 2 2 2 4 2 2 4 4 6 10
เทคโนโลยีศิลป์ 26 14 40 25 28 53 33 22 55 25 29 54 25 21 46 134 114 248
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 18 7 25 16 20 36 22 18 40 18 20 38 14 17 31 88 82 170
ทล.บ.เซรามิก 8 7 15 9 8 17 11 4 15 7 9 16 11 4 15 46 32 78
ศิลปกรรม 41 30 71 61 17 78 41 29 70 54 23 77 16 6 22 213 105 318
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 41 30 71 61 17 78 41 29 70 54 23 77 16 6 22 213 105 318
สถาปัตยกรรม 55 50 105 51 55 106 37 44 81 46 45 91 42 50 92 38 13 51 269 257 526
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 1 6 5 1 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 12 23 35 12 23 35 12 22 34 12 17 29 11 21 32 18 10 28 77 116 193
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 43 27 70 39 32 71 25 22 47 34 28 62 31 29 60 15 2 17 187 140 327
รวมทั้งหมด 179 150 329 182 156 338 160 145 305 189 179 368 42 50 92 111 47 158 863 727 1,590