ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 216 62 278 66 53 119 89 53 142 8 14 22 4 10 14 383 192 575
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 118 46 164 63 47 110 86 51 137 3 3 270 144 414
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 60 15 75 47 9 56 72 10 82 3 3 182 34 216
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 7 14 21 3 24 27 5 23 28 15 61 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 16 17 33 13 14 27 9 18 27 38 49 87
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 35 35 35 35
สหวิทยาการ 98 16 114 3 6 9 3 2 5 8 14 22 1 10 11 113 48 161
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 40 7 47 40 7 47
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 3 2 5 8 14 22 1 10 11 12 26 38
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 7 3 10 3 6 9 10 9 19
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 22 4 26 22 4 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 27 27 27 27
วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ 2 2 4 2 2 4
รวมทั้งหมด 216 62 278 66 53 119 89 53 142 8 14 22 4 10 14 383 192 575