ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 38 226 264 31 291 322 18 121 139 25 131 156 11 40 51 123 809 932
บริหารธุรกิจ 29 139 168 24 174 198 11 44 55 15 56 71 7 19 26 86 432 518
ปวส.การตลาด 2 12 14 3 13 16 1 10 11 6 35 41
ปวส.การจัดการ 2 13 15 1 18 19 2 2 3 33 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 3 11 6 16 22 4 3 7 18 22 40
บธ.บ.การตลาด 5 11 16 4 15 19 1 1 9 27 36
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 17 111 128 14 127 141 31 238 269
บธ.บ.การจัดการ 6 32 38 11 41 52 1 3 4 18 76 94
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 1 1 2
บัญชี 8 79 87 4 106 110 5 55 60 6 44 50 4 16 20 27 300 327
บช.บ.การบัญชี 8 79 87 4 106 110 5 55 60 6 44 50 4 16 20 27 300 327
ศิลปศาสตร์ 1 8 9 3 11 14 2 22 24 4 31 35 5 5 10 77 87
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 8 9 3 5 8 17 17 2 19 21 1 1 6 50 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 2 5 7 2 12 14 4 4 4 27 31
รวมทั้งหมด 38 226 264 31 291 322 18 121 139 25 131 156 11 40 51 123 809 932