ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 54 67 121 69 75 144 21 43 64 22 43 65 22 6 28 188 234 422
พืชศาสตร์ 3 4 7 2 3 5 12 4 16 4 12 16 15 15 36 23 59
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 2 7 1 1 2 7 7 13 3 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 7 2 9 3 11 14 7 7 17 13 30
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 4 5 2 3 5 1 1 4 7 11
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 41 28 69 54 48 102 95 76 171
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 10 4 14 7 12 19 17 16 33
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 31 24 55 47 36 83 78 60 138
สัตวศาสตร์และประมง 8 8 16 15 21 36 3 3 26 29 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 6 8 10 15 25 1 1 13 21 34
วท.บ.ประมง 6 2 8 5 6 11 1 1 12 8 20
อุตสาหกรรมเกษตร 10 35 45 13 24 37 1 31 32 3 10 13 4 6 10 31 106 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 33 43 6 21 27 14 14 3 10 13 2 2 19 80 99
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 17 18 1 1 2 17 19
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 7 3 10 3 3 10 5 15
รวมทั้งหมด 54 67 121 69 75 144 21 43 64 22 43 65 22 6 28 188 234 422