ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 47 116 163 25 118 143 21 59 80 31 70 101 6 6 12 130 369 499
บริหารธุรกิจ 36 61 97 14 42 56 16 41 57 22 46 68 5 1 6 93 191 284
บธ.บ.การจัดการ 8 15 23 6 16 22 3 1 4 17 32 49
บธ.บ.การตลาด 6 26 32 10 24 34 1 1 17 50 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 22 6 28 2 2 6 6 12 1 1 31 12 43
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 14 55 69 14 42 56 28 97 125
บัญชี 11 55 66 11 76 87 5 18 23 9 24 33 1 5 6 37 178 215
บช.บ.การบัญชี 11 55 66 11 76 87 5 18 23 9 24 33 1 5 6 37 178 215
รวมทั้งหมด 47 116 163 25 118 143 21 59 80 31 70 101 6 6 12 130 369 499