ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 604 131 735 588 112 700 319 60 379 280 63 343 15 7 22 215 36 251 2,021 409 2,430
วิศวกรรมเครื่องกล 147 7 154 150 4 154 91 3 94 94 2 96 6 6 49 1 50 537 17 554
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 27 27 13 13 74 74
ปวส.ช่างยนต์ 33 1 34 36 1 37 14 14 83 2 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 6 54 52 3 55 62 1 63 65 1 66 22 1 23 249 12 261
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 35 35 29 2 31 29 1 30 6 6 131 3 134
วิศวกรรมไฟฟ้า 240 58 298 248 63 311 133 23 156 107 26 133 7 3 10 48 6 54 783 179 962
ปวส.ไฟฟ้า 30 4 34 43 16 59 7 7 80 20 100
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 9 4 13 8 4 12 8 3 11 25 11 36
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 17 10 27 21 4 25 7 7 45 14 59
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 47 18 65 36 9 45 38 11 49 21 6 27 13 2 15 155 46 201
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 78 10 88 74 14 88 56 8 64 46 10 56 9 1 10 263 43 306
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 17 8 25 4 4 21 8 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 33 2 35 35 6 41 68 8 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 26 10 36 31 10 41 39 4 43 23 2 25 7 3 10 126 29 155
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 83 40 123 76 29 105 41 13 54 35 14 49 91 27 118 326 123 449
ปวส.ช่างก่อสร้าง 37 17 54 34 11 45 15 8 23 86 36 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 46 23 69 42 18 60 41 13 54 35 14 49 76 19 95 240 87 327
วิศวกรรมอุตสาหการ 134 26 160 114 16 130 54 21 75 44 21 65 2 4 6 27 2 29 375 90 465
ปวส.ช่างกลโรงงาน 28 5 33 29 29 3 1 4 60 6 66
ปวส.ช่างโลหะ 33 33 17 1 18 12 1 13 62 2 64
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 61 19 80 43 7 50 37 20 57 43 18 61 11 11 195 64 259
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 2 14 25 8 33 17 1 18 1 3 4 2 4 6 1 1 58 18 76
รวมทั้งหมด 604 131 735 588 112 700 319 60 379 280 63 343 15 7 22 215 36 251 2,021 409 2,430