ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 604 131 735 588 112 700 319 60 379 280 63 343 15 7 22 215 36 251 2,021 409 2,430
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 70 12 82 91 18 109 85 7 92 53 6 59 15 7 22 1 1 315 50 365
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 26 10 36 31 10 41 39 4 43 23 2 25 7 3 10 126 29 155
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 2 14 25 8 33 17 1 18 1 3 4 2 4 6 1 1 58 18 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 35 35 29 2 31 29 1 30 6 6 131 3 134
วิศวกรรมเครื่องกล 115 7 122 115 4 119 62 1 63 65 1 66 49 1 50 406 14 420
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 27 27 13 13 74 74
ปวส.ช่างยนต์ 33 1 34 36 1 37 14 14 83 2 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 6 54 52 3 55 62 1 63 65 1 66 22 1 23 249 12 261
วิศวกรรมไฟฟ้า 214 48 262 217 53 270 94 19 113 84 24 108 48 6 54 657 150 807
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 9 4 13 8 4 12 8 3 11 25 11 36
ปวส.ไฟฟ้า 30 4 34 43 16 59 7 7 80 20 100
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 17 10 27 21 4 25 7 7 45 14 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 78 10 88 74 14 88 56 8 64 46 10 56 9 1 10 263 43 306
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 47 18 65 36 9 45 38 11 49 21 6 27 13 2 15 155 46 201
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 17 8 25 4 4 21 8 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 33 2 35 35 6 41 68 8 76
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 83 40 123 76 29 105 41 13 54 35 14 49 91 27 118 326 123 449
ปวส.ช่างก่อสร้าง 37 17 54 34 11 45 15 8 23 86 36 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 46 23 69 42 18 60 41 13 54 35 14 49 76 19 95 240 87 327
วิศวกรรมอุตสาหการ 122 24 146 89 8 97 37 20 57 43 18 61 26 2 28 317 72 389
ปวส.ช่างโลหะ 33 33 17 1 18 12 1 13 62 2 64
ปวส.ช่างกลโรงงาน 28 5 33 29 29 3 1 4 60 6 66
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 61 19 80 43 7 50 37 20 57 43 18 61 11 11 195 64 259
รวมทั้งหมด 604 131 735 588 112 700 319 60 379 280 63 343 15 7 22 215 36 251 2,021 409 2,430