ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9 2 11 3 7 10 8 4 12 17 11 28 8 4 12 45 28 73
การออกแบบ 9 2 11 3 7 10 8 4 12 17 11 28 8 4 12 45 28 73
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 9 2 11 3 7 10 8 4 12 17 11 28 8 4 12 45 28 73
รวมทั้งหมด 9 2 11 3 7 10 8 4 12 17 11 28 8 4 12 45 28 73