ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 31 94 125 16 106 122 29 102 131 31 114 145 4 15 19 111 431 542
บริหารธุรกิจ 20 34 54 9 57 66 21 33 54 19 60 79 3 6 9 72 190 262
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 20 34 54 9 57 66 29 91 120
บธ.บ.การจัดการ 6 21 27 7 43 50 1 4 5 14 68 82
บธ.บ.การตลาด 4 9 13 5 11 16 1 1 9 21 30
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 11 3 14 7 6 13 2 1 3 20 10 30
บัญชี 3 55 58 4 44 48 6 60 66 10 41 51 8 8 23 208 231
บช.บ.การบัญชี 3 55 58 4 44 48 6 60 66 10 41 51 8 8 23 208 231
ศิลปศาสตร์ 8 5 13 3 5 8 2 9 11 2 13 15 1 1 2 16 33 49
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 8 5 13 3 5 8 2 9 11 2 13 15 1 1 2 16 33 49
รวมทั้งหมด 31 94 125 16 106 122 29 102 131 31 114 145 4 15 19 111 431 542