ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 67 24 91 22 2 24 28 28 117 26 143
วิศวกรรมเครื่องกล 32 17 49 10 2 12 24 24 66 19 85
ปวส.ช่างยนต์ 6 6 8 8 17 17 31 31
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 7 7 7 7
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 26 17 43 2 2 4 28 19 47
วิศวกรรมไฟฟ้า 35 7 42 12 12 4 4 51 7 58
ปวส.ไฟฟ้า 8 8 2 2 3 3 13 13
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 27 7 34 10 10 37 7 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 67 24 91 22 2 24 28 28 117 26 143