ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 147 77 224 68 53 121 72 30 102 49 43 92 26 14 40 362 217 579
พืชศาสตร์ 10 7 17 6 1 7 13 11 24 8 16 24 12 3 15 49 38 87
ปวส.พืชศาสตร์ 10 7 17 6 1 7 5 1 6 21 9 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 13 11 24 8 16 24 7 2 9 28 29 57
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 66 47 113 29 33 62 95 80 175
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 64 47 111 29 33 62 93 80 173
วิทยาศาสตร์ 7 4 11 3 3 6 9 2 11 9 2 11 28 11 39
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 4 11 3 3 6 9 2 11 9 2 11 28 11 39
สัตวศาสตร์และประมง 23 9 32 9 9 18 20 11 31 19 21 40 6 6 77 50 127
ปวส.สัตวศาสตร์ 14 4 18 7 8 15 1 1 22 12 34
ปวส.ประมง 9 5 14 2 1 3 2 2 13 6 19
วท.บ.สัตวศาสตร์ 16 10 26 15 21 36 31 31 62
วท.บ.ประมง 4 1 5 4 4 3 3 11 1 12
อุตสาหกรรมเกษตร 41 10 51 21 7 28 30 6 36 13 4 17 8 11 19 113 38 151
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 23 23 9 9 32 32
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 2 3 1 2 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 8 12 1 7 8 3 6 9 4 4 8 3 9 12 15 34 49
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 14 2 16 11 11 27 27 9 9 3 3 64 2 66
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 147 77 224 68 53 121 72 30 102 49 43 92 26 14 40 362 217 579