ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 729 125 854 713 141 854 507 98 605 436 83 519 46 24 70 594 100 694 3,025 571 3,596
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 71 25 96 79 30 109 54 29 83 46 12 58 46 24 70 54 10 64 350 130 480
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 16 13 29 9 13 22 17 8 25 15 8 23 21 11 32 5 2 7 83 55 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 23 11 34 7 7 20 13 33 48 8 56 98 32 130
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 7 35 40 11 51 68 18 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 27 5 32 30 6 36 14 10 24 24 4 28 5 5 1 1 101 25 126
วิศวกรรมเครื่องกล 136 14 150 119 13 132 117 15 132 87 18 105 184 17 201 643 77 720
ปวส.ช่างยนต์ 15 15 25 25 9 9 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 19 8 27 17 4 21 13 5 18 7 9 16 28 3 31 84 29 113
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 56 3 59 58 2 60 92 2 94 66 1 67 121 1 122 393 9 402
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 46 3 49 16 6 22 12 8 20 14 8 22 14 12 26 102 37 139
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 1 4 6 1 7 9 2 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 297 37 334 232 42 274 160 8 168 137 11 148 179 19 198 1,005 117 1,122
ปวส.ไฟฟ้า 31 2 33 31 1 32 1 1 63 3 66
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 16 2 18 21 7 28 7 7 44 9 53
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 150 20 170 107 20 127 88 5 93 39 5 44 31 3 34 415 53 468
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 51 3 54 46 8 54 72 3 75 49 5 54 91 13 104 309 32 341
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 9 1 10 9 1 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 49 1 50 28 2 30 77 3 80
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 44 6 50 26 6 32 70 12 82
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 4 9 1 1 12 12 18 4 22
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 70 29 99 80 19 99 65 21 86 74 29 103 45 8 53 334 106 440
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 15 19 34 9 12 21 10 14 24 14 18 32 2 1 3 50 64 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 55 10 65 71 7 78 55 7 62 60 11 71 43 7 50 284 42 326
วิศวกรรมอุตสาหการ 155 20 175 203 37 240 111 25 136 92 13 105 132 46 178 693 141 834
ปวส.ช่างโลหะ 11 11 11 11
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 35 7 42 35 7 42
ปวส.ช่างกลโรงงาน 17 17 14 14 6 6 37 37
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 92 18 110 109 22 131 60 15 75 47 9 56 65 35 100 373 99 472
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 46 2 48 45 8 53 51 10 61 45 4 49 50 11 61 237 35 272
รวมทั้งหมด 729 125 854 713 141 854 507 98 605 436 83 519 46 24 70 594 100 694 3,025 571 3,596