ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 173 147 320 171 154 325 158 142 300 187 179 366 41 50 91 104 45 149 834 717 1,551
การออกแบบ 54 55 109 40 54 94 49 49 98 62 82 144 30 6 36 235 246 481
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 17 18 35 17 19 36 17 16 33 24 27 51 22 3 25 97 83 180
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 14 20 34 6 22 28 6 15 21 16 32 48 42 89 131
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 23 15 38 16 11 27 26 18 44 22 23 45 6 1 7 93 68 161
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 2 2 1 2 3 2 2 4 3 6 9
เทคโนโลยีศิลป์ 26 13 39 24 28 52 32 21 53 24 29 53 24 21 45 130 112 242
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 18 6 24 15 20 35 22 18 40 18 20 38 13 17 30 86 81 167
ทล.บ.เซรามิก 8 7 15 9 8 17 10 3 13 6 9 15 11 4 15 44 31 75
ศิลปกรรม 39 30 69 57 17 74 40 28 68 55 23 78 14 5 19 205 103 308
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 39 30 69 57 17 74 40 28 68 55 23 78 14 5 19 205 103 308
สถาปัตยกรรม 54 49 103 50 55 105 37 44 81 46 45 91 41 50 91 36 13 49 264 256 520
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 1 6 5 1 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 12 23 35 12 23 35 12 22 34 12 17 29 11 21 32 16 10 26 75 116 191
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 42 26 68 38 32 70 25 22 47 34 28 62 30 29 59 15 2 17 184 139 323
รวมทั้งหมด 173 147 320 171 154 325 158 142 300 187 179 366 41 50 91 104 45 149 834 717 1,551