ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 223 60 283 65 53 118 89 53 142 7 14 21 4 10 14 388 190 578
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 115 46 161 62 47 109 86 51 137 3 3 266 144 410
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 60 15 75 46 9 55 72 10 82 3 3 181 34 215
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 7 14 21 3 24 27 5 23 28 15 61 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 17 32 13 14 27 9 18 27 37 49 86
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 33 33 33 33
สหวิทยาการ 108 14 122 3 6 9 3 2 5 7 14 21 1 10 11 122 46 168
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 38 7 45 38 7 45
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 3 2 5 7 14 21 1 10 11 11 26 37
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 5 3 8 3 6 9 8 9 17
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 20 4 24 20 4 24
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 45 45 45 45
รวมทั้งหมด 223 60 283 65 53 118 89 53 142 7 14 21 4 10 14 388 190 578