ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 32 220 252 30 283 313 18 119 137 24 131 155 11 36 47 115 789 904
บริหารธุรกิจ 24 136 160 23 169 192 11 44 55 14 56 70 7 16 23 79 421 500
ปวส.การจัดการ 2 13 15 1 16 17 1 1 3 30 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 3 10 5 15 20 4 3 7 16 21 37
ปวส.การตลาด 2 12 14 3 12 15 1 9 10 6 33 39
บธ.บ.การจัดการ 6 32 38 10 41 51 1 2 3 17 75 92
บธ.บ.การตลาด 5 11 16 4 15 19 1 1 9 27 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 1 1 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 13 108 121 14 126 140 27 234 261
บัญชี 7 76 83 4 103 107 5 55 60 6 44 50 4 16 20 26 294 320
บช.บ.การบัญชี 7 76 83 4 103 107 5 55 60 6 44 50 4 16 20 26 294 320
ศิลปศาสตร์ 1 8 9 3 11 14 2 20 22 4 31 35 4 4 10 74 84
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 8 9 3 5 8 16 16 2 19 21 1 1 6 49 55
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 2 4 6 2 12 14 3 3 4 25 29
รวมทั้งหมด 32 220 252 30 283 313 18 119 137 24 131 155 11 36 47 115 789 904