ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 119 11 130 87 14 101 23 1 24 229 26 255
วิศวกรรมเครื่องกล 17 5 22 9 7 16 7 7 33 12 45
ปวส.ช่างยนต์ 4 4 7 7 7 7 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 13 5 18 2 7 9 15 12 27
วิศวกรรมไฟฟ้า 74 4 78 59 2 61 9 9 142 6 148
ปวส.ไฟฟ้า 13 1 14 9 9 22 1 23
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 74 4 78 46 1 47 120 5 125
วิศวกรรมอุตสาหการ 28 2 30 19 5 24 7 1 8 54 8 62
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 10 2 12 5 1 6 15 3 18
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 28 2 30 9 3 12 37 5 42
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 119 11 130 87 14 101 23 1 24 229 26 255