ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 172 35 207 186 29 215 224 16 240 147 16 163 13 13 115 22 137 857 118 975
วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 9 9
ปวส.ช่างกลเกษตร 9 9 9 9
วิศวกรรมไฟฟ้า 108 12 120 102 10 112 155 13 168 58 1 59 13 13 54 4 58 490 40 530
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 4 2 6 4 2 6
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 17 2 19 13 2 15 24 6 30 3 3 10 1 11 67 11 78
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 57 6 63 54 6 60 80 4 84 55 1 56 32 2 34 278 19 297
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 1 13 12 1 13
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 27 2 29 35 2 37 51 3 54 113 7 120
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 13 13 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 28 15 43 47 10 57 33 2 35 45 9 54 44 13 57 197 49 246
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 28 15 43 47 10 57 33 2 35 45 9 54 44 13 57 197 49 246
วิศวกรรมอุตสาหการ 27 8 35 37 9 46 36 1 37 44 6 50 17 5 22 161 29 190
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 9 5 14 8 4 12 17 9 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 27 8 35 37 9 46 36 1 37 35 1 36 9 1 10 144 20 164
รวมทั้งหมด 172 35 207 186 29 215 224 16 240 147 16 163 13 13 115 22 137 857 118 975