ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 37 224 261 21 195 216 16 245 261 41 160 201 20 47 67 135 871 1,006
บริหารธุรกิจ 16 74 90 8 78 86 6 95 101 29 56 85 18 32 50 77 335 412
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 13 11 24 18 23 41 31 34 65
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 16 74 90 8 78 86 6 95 101 30 247 277
บธ.บ.การจัดการ 6 22 28 7 7 6 29 35
บธ.บ.การตลาด 10 23 33 2 2 10 25 35
บัญชี 11 112 123 7 95 102 2 116 118 2 58 60 9 9 22 390 412
บช.บ.การบัญชี 11 112 123 7 95 102 2 116 118 2 58 60 9 9 22 390 412
ศิลปศาสตร์ 10 38 48 6 22 28 8 34 42 10 46 56 2 6 8 36 146 182
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 2 14 16 6 6 4 8 12 6 28 34
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 20 21 1 3 4 2 23 25
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 8 24 32 6 16 22 4 26 30 9 26 35 1 3 4 28 95 123
รวมทั้งหมด 37 224 261 21 195 216 16 245 261 41 160 201 20 47 67 135 871 1,006