ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 610 141 751 539 120 659 370 71 441 297 60 357 11 6 17 387 74 461 2,214 472 2,686
วิศวกรรมเครื่องกล 160 5 165 133 8 141 85 3 88 73 2 75 4 1 5 105 2 107 560 21 581
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 26 26 22 22 89 89
ปวส.ช่างยนต์ 38 1 39 31 1 32 32 1 33 101 3 104
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 45 3 48 46 6 52 50 3 53 60 1 61 50 1 51 251 14 265
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 36 1 37 30 1 31 35 35 13 1 14 4 1 5 1 1 119 4 123
วิศวกรรมไฟฟ้า 228 70 298 229 55 284 175 39 214 129 23 152 6 2 8 106 23 129 873 212 1,085
ปวส.ไฟฟ้า 38 8 46 28 4 32 16 2 18 82 14 96
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 13 6 19 8 2 10 10 4 14 31 12 43
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 20 2 22 14 10 24 14 3 17 48 15 63
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 37 22 59 46 17 63 36 9 45 38 11 49 23 5 28 180 64 244
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 53 23 76 75 10 85 74 14 88 53 8 61 31 9 40 286 64 350
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 9 9 9 9
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 31 5 36 31 2 33 34 6 40 96 13 109
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 36 4 40 27 10 37 31 10 41 38 4 42 6 2 8 3 3 141 30 171
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 107 31 138 62 35 97 42 15 57 41 13 54 108 32 140 360 126 486
ปวส.ช่างก่อสร้าง 44 14 58 27 13 40 31 7 38 102 34 136
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 63 17 80 35 22 57 42 15 57 41 13 54 77 25 102 258 92 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 115 35 150 115 22 137 68 14 82 54 22 76 1 3 4 68 17 85 421 113 534
ปวส.ช่างกลโรงงาน 29 10 39 28 4 32 20 1 21 77 15 92
ปวส.ช่างโลหะ 17 1 18 22 22 13 1 14 52 2 54
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 54 21 75 56 17 73 43 7 50 37 21 58 35 14 49 225 80 305
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 15 3 18 9 1 10 25 7 32 17 1 18 1 3 4 1 1 67 16 83
รวมทั้งหมด 610 141 751 539 120 659 370 71 441 297 60 357 11 6 17 387 74 461 2,214 472 2,686