ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 47 38 85 52 28 80 34 18 52 38 22 60 22 14 36 193 120 313
พืชศาสตร์ 1 1 18 13 31 5 4 9 23 18 41
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 18 13 31 5 4 9 23 17 40
เรียนรวม 16 12 28 27 15 42 16 12 28 59 39 98
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 16 12 28 27 15 42 16 12 28 59 39 98
วิทยาศาสตร์ 24 4 28 22 4 26 17 4 21 4 1 5 6 3 9 73 16 89
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 24 4 28 22 4 26 17 4 21 4 1 5 6 3 9 73 16 89
สัตวศาสตร์และประมง 1 1 12 5 17 9 9 21 6 27
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 5 13 9 9 17 5 22
อุตสาหกรรมเกษตร 7 20 27 3 9 12 1 2 3 4 3 7 2 7 9 17 41 58
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 7 16 23 7 16 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 4 3 9 12 1 2 3 4 3 7 2 7 9 10 25 35
รวมทั้งหมด 47 38 85 52 28 80 34 18 52 38 22 60 22 14 36 193 120 313