ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 90 40 130 135 77 212 31 30 61 58 27 85 56 23 79 370 197 567
พืชศาสตร์ 3 3 6 9 7 16 11 11 22 11 1 12 34 22 56
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 6 9 7 16 9 1 10 21 11 32
วท.บ.พืชศาสตร์ 11 11 22 2 2 13 11 24
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 46 20 66 61 48 109 19 22 41 126 90 216
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 46 20 66 61 48 109 19 22 41 126 90 216
วิทยาศาสตร์ 9 1 10 6 4 10 3 3 6 9 2 11 8 1 9 35 11 46
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 1 10 6 4 10 3 3 6 9 2 11 8 1 9 35 11 46
สัตวศาสตร์และประมง 13 8 21 22 10 32 17 10 27 18 12 30 70 40 110
ปวส.สัตวศาสตร์ 9 6 15 14 4 18 7 5 12 30 15 45
ปวส.ประมง 4 2 6 8 6 14 2 1 3 14 9 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 14 9 23 4 6 10 18 15 33
วท.บ.ประมง 3 1 4 5 5 8 1 9
อุตสาหกรรมเกษตร 19 8 27 37 8 45 9 5 14 21 4 25 19 9 28 105 34 139
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 20 20 8 8 34 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 8 11 3 6 9 1 5 6 2 4 6 6 7 13 15 30 45
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 10 10 14 2 16 8 8 19 19 4 4 55 2 57
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 90 40 130 135 77 212 31 30 61 58 27 85 56 23 79 370 197 567