ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 83 18 101 113 13 126 76 12 88 13 4 17 13 3 16 18 2 20 316 52 368
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 64 14 78 87 13 100 76 12 88 13 4 17 13 3 16 253 46 299
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 13 4 17 28 8 36 25 6 31 1 1 1 1 68 18 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 26 3 29 30 2 32 29 1 30 6 6 4 4 95 6 101
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 25 7 32 29 3 32 22 5 27 6 4 10 8 3 11 90 22 112
วิศวกรรมเครื่องกล 19 4 23 26 26 18 2 20 63 6 69
ปวส.ช่างยนต์ 19 4 23 26 26 18 2 20 63 6 69
รวมทั้งหมด 83 18 101 113 13 126 76 12 88 13 4 17 13 3 16 18 2 20 316 52 368