ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 865 188 1,053 696 119 815 566 123 689 460 95 555 32 11 43 542 96 638 3,161 632 3,793
วิศวกรรมเครื่องกล 177 28 205 139 13 152 85 10 95 111 15 126 183 25 208 695 91 786
ปวส.ช่างยนต์ 34 34 14 14 19 19 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 24 13 37 16 7 23 16 4 20 13 5 18 18 9 27 87 38 125
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 62 10 72 63 3 66 15 4 19 12 8 20 23 13 36 175 38 213
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 49 5 54 46 3 49 54 2 56 86 2 88 119 2 121 354 14 368
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 1 1
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 3 1 4 11 1 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 372 55 427 310 42 352 216 46 262 162 17 179 7 7 170 30 200 1,237 190 1,427
ปวส.ไฟฟ้า 37 2 39 31 2 33 1 1 69 4 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 29 2 31 14 2 16 1 1 43 5 48
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 62 11 73 49 3 52 44 7 51 68 3 71 77 11 88 300 35 335
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 140 19 159 144 18 162 107 22 129 71 5 76 32 1 33 494 65 559
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 17 1 18 17 1 18
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 59 4 63 41 5 46 26 6 32 126 15 141
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 40 17 57 25 7 32 39 11 50 104 35 139
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 23 9 32 7 7 36 16 52 66 25 91
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 6 5 11 7 7 18 5 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 102 60 162 78 40 118 87 32 119 68 28 96 15 7 22 61 9 70 411 176 587
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 13 17 30 10 11 21 8 13 21 17 8 25 15 7 22 7 7 70 56 126
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 17 24 41 13 19 32 8 12 20 10 14 24 2 2 4 50 71 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 72 19 91 55 10 65 71 7 78 41 6 47 52 7 59 291 49 340
วิศวกรรมอุตสาหการ 214 45 259 169 24 193 178 35 213 119 35 154 10 4 14 128 32 160 818 175 993
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 1 16 16 16 31 1 32
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 62 6 68 42 2 44 43 8 51 45 10 55 58 6 64 250 32 282
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 112 31 143 84 17 101 106 21 127 60 15 75 68 26 94 430 110 540
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 25 7 32 27 5 32 29 6 35 14 10 24 10 4 14 1 1 106 32 138
รวมทั้งหมด 865 188 1,053 696 119 815 566 123 689 460 95 555 32 11 43 542 96 638 3,161 632 3,793