ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 196 184 380 163 141 304 167 151 318 156 140 296 46 45 91 125 77 202 853 738 1,591
การออกแบบ 71 71 142 50 52 102 39 52 91 48 48 96 31 16 47 239 239 478
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 28 24 52 21 15 36 16 11 27 25 17 42 12 4 16 102 71 173
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 29 21 50 16 17 33 17 19 36 17 16 33 15 7 22 94 80 174
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 14 26 40 13 19 32 6 22 28 6 15 21 2 3 5 41 85 126
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1 1 2 2 4 2 3 5
เทคโนโลยีศิลป์ 23 16 39 24 13 37 23 27 50 31 21 52 24 26 50 125 103 228
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 20 10 30 14 6 20 15 19 34 21 18 39 16 19 35 86 72 158
ทล.บ.เซรามิก 3 6 9 10 7 17 8 8 16 10 3 13 8 7 15 39 31 70
ศิลปกรรม 41 40 81 35 29 64 56 17 73 40 27 67 30 6 36 202 119 321
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 41 40 81 35 29 64 56 17 73 40 27 67 30 6 36 202 119 321
สถาปัตยกรรม 61 57 118 54 47 101 49 55 104 37 44 81 46 45 91 40 29 69 287 277 564
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 42 34 76 42 24 66 38 32 70 25 22 47 34 28 62 25 16 41 206 156 362
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 4 1 5 4 1 5
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 19 23 42 12 23 35 11 23 34 12 22 34 12 17 29 11 12 23 77 120 197
รวมทั้งหมด 196 184 380 163 141 304 167 151 318 156 140 296 46 45 91 125 77 202 853 738 1,591