ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 179 67 246 174 59 233 66 52 118 3 2 5 3 10 13 425 190 615
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 103 47 150 113 45 158 63 47 110 1 2 3 280 141 421
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 16 13 29 15 16 31 13 14 27 2 2 44 45 89
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 31 31 31 31
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 7 13 20 7 14 21 3 24 27 17 51 68
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 80 21 101 60 15 75 47 9 56 1 1 188 45 233
สหวิทยาการ 76 20 96 61 14 75 3 5 8 3 2 5 2 8 10 145 49 194
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 44 14 58 37 7 44 81 21 102
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 3 2 5 2 8 10 5 10 15
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 4 3 7 3 5 8 7 8 15
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 32 6 38 20 4 24 52 10 62
รวมทั้งหมด 179 67 246 174 59 233 66 52 118 3 2 5 3 10 13 425 190 615