ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 50 50 100 49 68 117 44 53 97 18 25 43 27 29 56 188 225 413
พืชศาสตร์ 4 9 13 4 5 9 10 3 13 8 2 10 26 19 45
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 6 2 2 2 6 8
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3 1 4 3 3 6 1 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 7 2 9 4 1 5 11 3 14
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 3 4 2 5 7 1 1 2 4 9 13
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 35 18 53 36 29 65 38 34 72 2 6 8 111 87 198
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 8 3 11 2 6 8 10 9 19
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 35 18 53 28 26 54 38 34 72 101 78 179
สัตวศาสตร์และประมง 5 2 7 7 7 14 6 8 14 18 17 35
ปวส.สัตวศาสตร์ 4 2 6 4 2 6
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 5 7 2 2 2 7 9
วท.บ.ประมง 5 2 7 6 6 12 11 8 19
อุตสาหกรรมเกษตร 6 21 27 9 34 43 6 19 25 1 15 16 11 13 24 33 102 135
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6 20 26 9 33 42 6 19 25 13 13 2 11 13 23 96 119
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 2 3 1 2 3
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 9 2 11 9 4 13
รวมทั้งหมด 50 50 100 49 68 117 44 53 97 18 25 43 27 29 56 188 225 413